Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Standardní služby

 

 
 

Charakteristika oboru

   Obor hematologie a transfuzní lékařství poskytuje služby v oblasti laboratorní hematologie, klinické hematologie a transfuzního lékařství. Služby poskytuje pro odborná oddělení Nemocnice Jihlava, privátní ambulantní lékaře v Jihlavě a okolí. Název oddělení poskytující výše jmenované služby je Hematologicko- transfúzní oddělení (HTO).

 HTO se člení na následující úseky:       hematologická laboratoř

                                                           hematologická ambulance

                                                           odběrové středisko

                                                           krevní banka

 


 

Hematologická laboratoř

   provádí standardní morfologická hematologická vyšetření, vyšetření hemokoagulační a cytologická. Převážná část je prováděna nepřetržitě 24 hodin. Přístrojové vybavení hematologické laboratoře je na standardní úrovni. Pro vyšetření krevních buněk jsou zde  analyzátory: Coulter MAX  M s možností strojového vyhodnocení pětipopulačního diferenciálu periferní krve a  Coulter AcT diff 2 s možností strojového vyhodnocení třípopulačního diferenciálu periferní krve. Hemokoagulační vyšetření je prováděno na analyzátoru SYSMEX 1 500 a analyzátoru Benk 4. Přístroje jsou zapojeny on-line do laboratorního informačního systému INFOLAB, který je propojen s NIS. Specielní hematologická vyšetření důležitá pro hematologickou a hematoonkologickou diagnostiku a sledování efektu léčby provádí pro naši laboratoř specializované laboratoře, převážně ve FN Brno.

      Seznam standardních vyšetření: 

 • krevní obraz 5 parametrů 
 • krevní obraz  5 parametrů a diferenciální rozpočet strojem 5 parametrů
 • diferenciální rozpočet manuálně mikroskopicky 
 • retikulocyty
 • cytomorfologické hodnocení sternálních punktátů 
 • cytomorfologické vyšetření mozkomíšního moku 
 • cytomorfologické vyšetření punktátů (dialyzát, ascites) 
 • vyšetření moče ve fázovém kontrastu 
 • protrombinový test (vyjádření formou INR) 
 • aktivovaný parciální troboplastinový test (aPTT) 
 • trombinový čas (TČ) 
 • fibrinogen 
 • antitrombin III (AT III) 
 • krvácivost 
 • rekalcifikační čas (RČ) 
 • etanolgelifikační test 
 • euglobulinová fibrinolýza 
 • retrakce krevního koagula 
 • fibrindegradační produkty (D-dimery)

 specializovaná vyšetření, která pro naši laboratoř provádí jiné laboratoře:

 • vyšetření protilátek proti leukocytům a trombocytům 
 •   vyšetření imunofenotypizace periferní krve a kostní dřeně 
 • cytogenetika kostní dřeně molekulární genetická vyšetření:
 • fuzních genů BCR/ABL Leidenská mutace faktoru V 
 • mutace protrombinu 20210A 
 • termolabilní varianta MTHFR 
 • mutace HFE k detekci hereditární hemochromatozy 
 •  vyšetření fúzních genů BCR/ABL 
 • testy na hereditální sférocytozu a paroxismální noční hemoglobinurii 
 • testy na hemoglobinopatie 
 • aktivita faktoru VIII
 • Vyšetření jednotlivých faktorů koagulační kaskády 
 • screening von Willebrandovy choroby 
 • vyšetření homocysteinu

      

Hematologická poradna

   se zabývá diagnostikou, léčbou a dispenzarizací nemocných s hematologickými, hematoonkologickými chorobami a poruchami hemostázy. Je zde zajištěna standardní hematologická péče, včetně aplikací transfuzních přípravků a krevních derivátů. Rozsah prováděných výkonů, dostupnost služeb a personální obsazení tohoto pracoviště splňuje požadavky stanovené hematologickou společností pro standardní hematologickou ambulanci. V případě potřeby jsou pacienti, kteří nevyžadují intenzivní péči, hospitalizováni na interním nebo radioterapeutickém oddělení Nemocnice Jihlava. Lékaři pracující na ambulanci zajišťují konziliární vyšetření pro nemocnici v oblasti hematologické problematiky. Ordinační hodiny na ambulanci jsou v pracovní dny denně. Diagnostika a léčba krevních chorob vyžadující intenzivní hematologickou péči, včetně transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk a léčby komplikovaných poruch hemostázy je prováděna po domluvě ve vysoce specializovaných hematoonkologických pracovištích. Pro pacienty  z naší spádové oblasti jsou jimi zpravidla II. interní hematoonkologická klinika a oddělení klinické hematologie FN Brno – Bohunice. Personál trvale sleduje a aplikuje nové metody v diagnostice a léčbě výše uvedených onemocnění.

 

Odběrové středisko

   se zabývá výrobou transfúzních přípravků. Od použití plné krve se poměrně rychle přešlo k užívání krevních složek získávaných jejím dalším zpracováním nebo separačními technikami. V současné době převažuje tendence produkovat a používat složky krve v co nejčistší formě s minimální příměsí ostatních krevních součástí. Transfúzní přípravky (TP) jsou složky krve, které jsou připravovány na transfúzních odděleních, nejsou protivirově ošetřeny a plní výhradně substituční funkci. Krevní deriváty (KD) jsou složky krevní plasmy vyráběné ve velkých šaržích ve frakcionačních zařízeních, jsou protivirově ošetřeny a považovány za mnohem bezpečnější z hlediska možného přenosu infekčního agens. Z nových technologií a opatření, jež vstoupily v současnosti do rutinní praxe, je třeba jmenovat:

 • zavedení vaků s odbočkou pro bezpečný odběr krevních vzorků
 • zpracování veškeré odebrané krve v den odběru
 • zpracování krve výhradně uzavřeným způsobem
 • zavedení možnosti deleukotizace transfúzních přípravků před a po skladování
 • možnost ozařování TP
 • automatický monitoring teplot skladovacích prostor pro TP
 • cílem nových technologií a opatření je zajistit pro nemocné bezpečnou krev

   Odběrové středisko provádí evidenci dárců krve, jejich vyšetření před odběrem, odběry krve od dárců a autologní krevní odběry, expedici odebrané krve ke zpracovateli. Smluvním zpracovatelem je FTO VFN Praha. Odběry krve jsou prováděny 4 dny v týdnu, autologní odběry 2 dny v týdnu. Odběrové středisko provádí ročně kolem 10 000 a více odběrů plné krve, počet autologních odběrů je kolem 500. Smlouva s významným zpracovatelem, kterým je FTO VFN Praha a který patří mezi registrované společnosti řízené normou ISO 9001 vede k zefektivnění celého procesu výroby TP, počínaje využitím dárcovského potencionálu, zajištění dostatku kvalitních TP v požadovaném sortimentu, lepšímu využití lidských zdrojů, k rychlejšímu zavádění nových technologií a změn při výrobě.  

Krevní banka

   se spolupodílí na  výrobě transfúzních přípravků  -  nakupuje TP z jiných zařízení transfúzní služby, skladuje TP, provádí jejich distribuci k odběrateli. TP zásobuje odborná  oddělení   Nemocnice Jihlava. Příprava TP pro konkrétního  příjemce je nepřetržitý. Hlavní dodavatel TP pro krevní banku je  FTO VFN Praha. V případě akutního nedostatku TP je prováděn nákup i v okolních zařízeních transfúzní služby.  Laboratorní vyšetření prováděných na úseku  krevní banka:

 • zkouška kompatibility
 • screening erytrocytárních protilátek u pacientů a těhotných
 • krevní skupiny
 • přímý Coombsův test
 • chladové aglutininy
 • typizace erytrocytárních protilátek
 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 15.3.2007 / 15.3.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Oddělení zobrazovacích metod > Spektrum péče > Úsek MRI - magnetická rezonance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies