Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Standardní služby

 

 
 

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava, p. o. poskytuje komplexní onkologickou péči (diagnostiku nádorů, cytostatickou a hormonální léčbu, léčbu zářením, podpůrnou a paliativní léčbu a dispenzární péči) pro dospělé nemocné s prakticky všemi typy solidních zhoubných nádorů (nádory prsu, plic, jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater, slinivky břišní, ženských pohlavních orgánů, prostaty, varlat, ledvin, močového měchýře, hlavy a krku a mozku a kůže). Podílíme se také na léčbě některých hematologických malignit (Hodgkinovův lymfom, NH lymfomy a plasmocytom). Léčba je poskytována ambulantně i za hospitalizace.

Ambulantní trakt je rozdělen na část dispenzární, konziliární a chemoterapeutický stacionář. Stacionář má 2 aplikační místnosti se 4 lůžky a 3 křesly pro ambulantní podávání chemoterapie. Příprava cytostatik je prováděna centrálně v ústavní lékárně a plně splňuje požadavky současné legislativy na bezpečnost personálu a pacientů. Stacionář funguje v pracovní dny, o víkendu zajišťuje nepřetržitou službu o pacienty s chemoterapií lékař v ÚPS a personál lůžkové části. Dispenzární péči zajišťujeme doživotně léčeným pacientům buď sami nebo ve spolupráci s ostatními odbornými odděleními nemocnice Jihlava.

Onkologická léčba je prováděna dle obecně platných zásad stanovených odbornými společnostmi ČOS a SROBF, v souladu s národními (Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění, radioterapeutické standardy) a mezinárodními doporučeními a standardy (např. NCCN Guidelines). Rozhodování o strategii léčby u většiny pacientů probíhá v multioborových týmech, které se pravidelně scházejí 1xtýdně za účasti příslušných odborníků podle projednávaného typu nádoru a léčby.

Od 1. srpna 2006 je oddělení zařazeno mezi 18 specializovaných pracovišť, oprávněných podávat velmi nákladnou tzv. biologickou léčbu u vybraných nádorů prsu, kolorekta, hlavy a krku a ledvin.

Lůžková část má 49 lůžek standardních (pokoje jsou po 2 - 3 lůžkách s vlastním sociálním zařízením) a 3 lůžka JIP a je společná pro nemocné léčené chemo- i radioterapií. K dispozici je také 1 nadstandardní pokoj za příplatek (zájem nutno nahlásit předem). Lůžková část je zajištěna nepřetržitou lékařskou službou onkologem. Lůžka JIP slouží především k léčbě případných komplikací (zejména oběhových a infekčních) intenzivní moderní chemoterapie.

Ozařovací trakt byl radikálně zmodernizován v roce 2004. Současné technické vybavení tvoří lineární urychlovač CLINAC 2100 C/D se 2 energiemi fotonového a 5 energiemi elektronového záření, simulátor ACUITY, zařízení pro aplikaci brachyterapie metodou automatického afterloadingu s vysokým dávkovým příkonem VariSource, 3D plánovací systém ECLIPSE, verifikační systém (VARiS), dozimetrické vybavení a výpočetní technika včetně softwaru. Nové zařízení patří v současné době mezi nejmodernější v ČR. Přístroje plně splňují podmínky Atomového zákona a odborné společnosti SROBF pro provádění kurativní radioterapie. V rámci kraje Vysočina je toto pracoviště jediné schopno poskytovat kurativní radiační léčbu (týká se to zejména nádorů gynekologických, urologických a zažívacího traktu, dále nádorů prsu, nitrohrudních orgánů a nádorů v oblasti hlavy a krku). Výjimku tvoří některé vysoce specializované metody léčby (stereotaktické ozařování, některé brachyterapeutické techniky apod.), které zajišťujeme spoluprací s MOÚ v Brně. Pacienti jsou ozařováni ambulantně a za hospitalizace (lůžka jsou společná s chemoterapií, část pacientů je hospitalizovaná na jiných odborných odděleních). Při ozařovacím traktu je ambulance radiační onkologie, která má rovněž každodenní provoz. Radiační léčba je poskytována i u některých vybraných nenádorových chorob, především u degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu (patní ostruhy, artrózy, epikondylitidy, periartritidy, patologické osifikace aj.). V současné době se připravujeme k rozšíření počtu lineárních urychlovačů na 2, aby bylo možno dále zvyšovat počty ozařovaných pacientů, zavádět nové ozařovací techniky a abychom měli k dispozici záložní zdroj pro případy výpadku jednoho z ozařovačů. 

Onkologické oddělení spolupracuje s dalšími odbornými odděleními Nemocnice Jihlava, které se podílejí na diagnostice, léčbě a dispenzarizaci nemocných s nádorovými onemocněním. Na celkové péči o onkologické pacienty se také standardně podílejí nutriční terapeut, klinický psycholog, stomické poradny a ambulance bolesti. Nemocnice Jihlava jako centrum KOC dále spolupracuje s dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji Vysočina. V péči o nemocné s hematologickými malignitami spolupracuje s Interní hematoonkologickou klinikou v Brně-Bohunicích, nemocní určení k vysoce specializované péči (např.neurochirurgickým výkonům) jsou odesíláni na klinická pracoviště v Brně a Praze a na Masarykův onkologický ústav v Brně.

Oddělení organizuje minimálně 4 x ročně krajské semináře s onkologickou tématikou za účasti předních českých odborníků v oboru onkologie. Dále se účastní národních a mezinárodních klinických studií (v současné době je to 5 mezinárodních studií a 3 národní) a provádí publikační s přednáškovou činnost. Onkologické oddělení bylo v únoru 2008 akreditováno MZ ČR pro uskutečňování postgraduálního vzdělávání v oboru radiační onkologie. Od 1. ledna 2007 je součástí oddělení krajské pracoviště Národního onkologického registru pro region Vysočiny.

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 14.3.2007 / 25.4.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies