Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum péče

 

Oddělení ústavní epidemiologie je samostatným nelůžkovým útvarem, jehož hlavní činností je specifická prevence se zaměřením na konkrétní rizika v problematice ochrany zdraví. Aktivně vyhledává a prošetřuje epidemiologicky závažné případy, sleduje infekce spojené se zdravotní péčí, kontroluje a pomáhá s dodržováním bariérového ošetřovatelského režimu a zajišťuje izolaci pacientů včetně vysvětlení potřebných opatření.

  Oddělení ústavní epidemiologie zajišťuje preventivní hygienicko – epidemiologický dozor všech klinických oddělení a neklinických úseků v Nemocnici Jihlava. Provádí odběry vzorků a analýzu mikrobiologických nálezů z nemocničního prostředí. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků v hygienicko – epidemiologické problematice provozu nemocnice, vytváří “Dezinfekční program” závazný pro Nemocnici Jihlava.

Ve spolupráci s infekčním oddělením Nemocnice Jihlava a ústavní epidemioložkou koordinuje zvláštní očkování zaměstnanců. Vede poradenskou a konzultační činnost. Vize OÚE je rozšíření o pracoviště Cestovní medicíny, tedy zřízení ambulance a v součinnosti  s infekčním oddělením spustit poradenství a vakcinaci do rizikových zemí a případně i tuzemska.

V problematice infekcí spojených se zdravotní péčí Oddělení ústavní epidemiologie zajišťuje metodické a technické podmínky pro systém prevence nemocničních nákaz, spoluvytváří standardy ošetřovatelské péče zaměřené na prevenci infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Podporuje a vytváří zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance a pacienty.

Oblasti činnosti

1. Součinnost při zajištění hygienicko-protiepidemických opatření na zdravotnických pracovištích a pracovištích technického komplementu:

 • spolupráce a součinnost s laboratoří OKBMI NJ
 • účast na poradách Týmu pro kontrolu nozokomiálních infekcí
 • mezioborová spolupráce a součinnost s vedením NemJi, primáři a vrchními sestrami
 • účast na poradách vrchních sester, primařů a 1x měsíčně na poradě vedení
 • analýza infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících epidemiologicky závažných nemocí 
 • prevence a kontrola infekcí způsobených multirezistentními kmeny (např. MRSA, VRE, CRE, ESBL, AmpCk) a toxigenním kmenem Clostridium difficile- nastavení režimových opatření, izolační režimy a stanovení konkrétních postupů v prevenci a kontrole infekcí, spolupráce s odděleními, kde je výskyt kmenů  
 • konsiliární činnost při vypracovávání hygienicko-epidemiologických řádů a jejich realizaci v praxi
 • uplatňování dekontaminačních, dezinfekčních a sterilizačních postupů v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími poznatky vědy
 • vypracování závazných metodických standardů a směrnic k zajištění hygienicko–epidemiologické problematiky v nemocnici
 • spolupráce při vypracovávání standardů diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů nejen s ohledem na účinnou prevenci nemocničních nákaz
 • monitoring dezinsekce a deratizace a provádění externí prostorové dezinfekce a její koordinace
 • sledování a zavádění protiepidemických opatření u nákaz v systému epidemiologické bdělosti dle vyhl. č. 473/2008 Sb., ve znění platných předpisů
 • sledování dodržování zásad bariérové ošetřovatelské techniky a hygieny rukou
 • analýza výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí, jejich interpretace vedení NemJi
  a jednotlivých klinických pracovišť
 • prevence a kontrola infekcí krevního řečiště a katétrových infekcí, infekcí v místě chirurgického výkonu, infekcí dýchacích cest, gastrointestinálního traktu
 • evidence překladů pacientů se závažnými epidemiologickými diagnózami z jiných zdravotnických zařízení do NemJi

2. Pracovní prostředí a pracovní podmínky:

 • využívání výsledků získaných šetřením pracovních podmínek a zdravotního stavu zaměstnanců pro vytváření zdravých pracovních podmínek a ochrany zdraví při práci
 • analýza výskytu nemocí z povolání jako podklad k jejich prevenci
 • součinnost s Komisí pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • spolupráce s oddělením BOZP při šetření pracovních úrazů
 • spoluúčast na kontrolách bezpečnosti práce
 • posuzování vhodnosti a vytváření zásad používání osobních ochranných pracovních prostředků

3. Konsiliární činnost při investičních akcích:

 • konzultace a vytváření podkladů pro výstavbu, adaptaci, drobné stavební úpravy a reorganizaci v oblasti hygienicko-epidemiologické problematiky 
 • konzultace vybavenosti zdravotnických pracovišť v souladu s platnou legislativou

4. Spolupráce s externími kontrolními orgány:

 • spolupráce s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví – Krajskou hygienickou stanicí Jihlava – předávání informací,konzultace a plnění případných nařízených protiepidem. opatřrení v rámci multioborové spolupráce
 • spolupráce se Zdravotním ústavem v Ostravě – nastavení opatření na základě výstupu sdělení výsledků ZÚ

5. Metodická činnost:

 • koordinace vzdělávání zaměstnanců v oblasti hygienické legislativy, dodržování protiepidemických postupů a opatření, zásad dekontaminace, dezinfekce a sterilizace
 • spoluúčast na vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci ve zdravotnictví
 • konsiliární činnost v oblasti nemocniční hygieny, příprava odborných podkladů pro směrnice a příkazy ředitele
 • zpracování odborných analýz a studií v oboru hygieny pro potřeby řízení a koncepce rozvoje NemJi
 • účast v Týmu pro kontrolu infekcí, jako poradní orgán ředitele nemocnice a NOP

·       prohlubování a rozšiřování odborných znalostí a předávání informací spolupracovníkům Nemocnice Jihlava

·       účast na odborných studiích

·       účast na grantech v rámci zajištění preventivních opatřeních a zdraví populace

·       reprezentace Nemocnice Jihlava - přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost, zvyšování hygienické úrovně populace

·       školení hygienické dezinfekce a mytí rukou jako bazálního prostředku eliminace vzniku infekčních nemocí 

·       aplikace HAIDi – implementace v praxi a předávání zkušeností jiným ZZ

·       surveillance NI

·       tvorba e -learnigového školení v Hygieně rukou pro lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky

 

6. Intervenční hygienicko - protiepidemický dozor – kontrolní- auditní činnost:

 • periodická auditní činnost k dodržování hygienicko - epidemiologických opatřeních na jednotlivých pracovištích
 • namátkové audity k  dodržování hygienických požadavků daných legislativou a závaznými  vnitřními předpisy nemocnice Jihalava
 • odborný dohled nad centrální sterilizací, provádění pravidelných namátkových kontrol hygienické dezinfekce rukou a dodržování hygienicko epidemiologického režimu na CS COS,  výstupní kontrola kvality procesů a produktů centrální sterilizace
 • průběžné kontroly mýtí a dezinfekce endoskopických přístrojů dle Vyhlášky 306/2012 Sb.
 • průběžné kontroly uplatňování adekvátních očistných, dezinfekčních a sterilizačních postupů včetně vyhodnocování kontrol účinnosti sterilizátorů
 • cílená šetření spojená s analýzou mikrobiologických nálezů v biologickém materiálu a mikrobiologických kontrol prostředí včetně doporučení protiepidemických opatření
 • spoluúčast na monitoringu vodního hospodářství v NemJi
 • spoluúčast na monitoringu kvality vnitřního prostředí nemocnice a dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů v prostorách s definovanou třídou čistoty ovzduší
 • monitoring kvalitativních ukazatelů v oblasti pracovního prostředí pro zaměstnance
  i pacienty
 • kontrola kvality praní nemocničního prádla a bezpečné manipulace s prádlem
 • kontrolní činnost pro dodržování technologického postupu a nastavených režimů při  úklidu ve zdravotnickém zařízení, zajišťování školení provozních pracovnic, hygienicko-epidemiolgické auditu úklidu
 • monitoring zdravotní nezávadnosti připravené stravy pro pacienty i zaměstnance, bezpečného transportu, výdeje a manipulace s jídlem
 • řeší zjištěné neshody a nařizuje nápravná opatření v hyg.-epi.oblasti za účelem odstranění závad v rámci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zdravotnický personál 

obr

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Oddělení ústavní epidemiologie > Spektrum péče

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies