Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum péče

 

I. Anesteziologická péče

Zahrnuje aplikaci medicínských postupů, které zajišťují bezpečnost, bezbolestnost a komfort pacientům podstupujícím operační a diagnostické výkony (plánované i akutní).

U každého jednotlivého pacienta začíná anesteziologická péče provedením předanestetického vyšetření a případně doporučením dalších léčebných či diagnostických kroků s cílem maximálně optimalizovat zdravotní stav nemocného s ohledem na druh operace a zvolený typ anestezie. Pokračuje samotným podáním anestezie s nepřetržitým sledováním životních funkcí a péčí o ně, a nakonec v bezprostředním pooperačním období zahrnuje kontrolu pooperační bolesti a opět pečlivou monitoraci zdravotního stavu až do bezpečného odeznění účinku anestetik.

Anesteziologickou péči poskytujeme na Centrálních operačních sálech (6), sálech jednodenní chirurgie (2), sále urologické endoskopie, porodním operačním sále, operačním sále očního oddělení a dalších diagnosticko-terapeutických pracovištích jako například gastroenterologie či CT. V prostředí Centrálních operačních sálů podáváme anestezii sofistikovanými anesteziologickými přístroji, které umožňují podání tzv. „low-flow“ či „minimal-flow“ anestezie, kdy je celková anestezie udržována nízkými průtoky nosné plynné směsi s významným snížením spotřeby prchavých anestetik, což má pozitivní ekologický i ekonomický dopad. Asi 20 % podaných anestezií tvoří tzv. regionální (místní) anestezie, t.j anestezie bez navození ztráty vědomí.

Postanestetická péče o nemocné v bezprostředním pooperačním období je zajišťována na zotavovacím pokoji umístěném v sousedství JIP operačních oborů, v přímé návaznosti na centrální operační sály. Má 6 lůžek. Postanestetická péče o dětské pacienty je zajištěna na zotavovacím pokoji v rámci dětského oddělení.

V rámci anesteziologické péče je nutno zmínit porodnickou epidurální analgezii. Ta je podávána výběrově v indikovaných případech (indikuje ji porodník po dohodě s rodičkou) k redukci porodních bolestí a příznivé modulaci průběhu spontánního porodu. Služba jejího zavedení je v naší nemocnici poskytována na vyžádání nepřetržitě 24 hodin denně a je pro rodičky zdarma.

II. Intenzivní medicína  

Lůžkové oddělení ARO (resuscitační stanice) pečuje o nemocné s akutním selháním jedné nebo více základních životních funkcí a v rámci Nemocnice Jihlava poskytuje nejvyšší úroveň intenzivní péče. Má 6 lůžek. 

Stavební uspořádání stanice umožňuje boxový systém ošetřování a napomáhá tak prevenci vzniku nozokomiálních nákaz. Boxy jsou osazeny moderním přístrojovým vybavením, což dohromady s adekvátním personálním zajištěním vytváří ty nejlepší podmínky pro to, aby byla lékařská i ošetřovatelská péče poskytována co možná nejkvalitněji, s ohledem na aktuální poznatky a trendy. 

Diferenciální diagnostiku akutních stavů podporuje několik mobilních sonografických přístrojů. Ty zároveň umožňují provádět nutné intervence (zavedení centrálních žilních katetrů, arteriálních čidel, punkce hrudníku a břicha) nikoliv „naslepo“, ale pod přímou obrazovou kontrolou, čímž významně přispívají k bezpečnosti prováděných procedur. V roce 2020 byla kompletně obměněna monitorovací technika, získali jsme bezdrátový modul pro kontinuální EEG monitoraci, nový analyzátor ABR a nově také využíváme neinvazivní monitoraci hemodynamiky systémem Starling SV. Aplikujeme metodu kontinuální venovenózní dialýzy (CVVHD) s citrátovou antikoagulací. Díky automatickému systému pro nepřímou srdeční masáž LUCAS 2 můžeme za protrahované kardiopulmonální resuscitace působit proti potenciálně odvratitelným příčinám, které vedly k zástavě oběhu (např. aplikací systémové trombolýzy při masivní plicní embolii).  

Lékaři ARO provádějí a interpretují koagulační vyšetření viskoelastometrickou metodou na přístroji ClotPro, které v případě rozvoje život ohrožujícího krvácení rychle poskytuje cenné informace o tom, na jaké konkrétní úrovni je proces srážení krve narušen. Na jejich základě je možné účinně zasáhnout aplikací odpovídajících prokoagulačních léčiv (fibrinogen, koncentráty protrombinového komplexu, antifibrinolytika) a v mnoha případech se tím vyhnout extenzivnímu podávání transfúzních přípravků, což má nejen neoddiskutovatelný přínos pro pacienta, ale i příznivý ekonomický dopad. Oproti staršímu přístroji ROTEM jsme nově schopni stanovit i aktivitu tzv. nových antikoagulancií (NOAC) v těle pacienta.  

III. Algeziologická péče (léčba bolesti)

Je součástí multidisciplinární klinické péče o nemocné s chronickou bolestí, postižené bolestivými syndromy obtížně řešitelnými kauzální léčbou, ať už se jedná o bolest benigního či maligního původu. Algeziologická péče je poskytována nemocným jak hospitalizovaným v nemocnici, tak i ambulantním pacientům, kteří jsou odesláni příslušným odborným či praktickým lékařem.

Algeziologická péče je poskytována v pracovních dnech na ambulanci léčby bolesti. Je prováděna týmem anesteziologů (algeziologů) se speciálním vzděláním a certifikátem pro léčbu chronické bolesti. Vedoucí lékař ambulance je také proškolen v praktikách manuální medicíny, které uplatňuje v léčbě bolesti pohybové soustavy.

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) > Spektrum péče

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies