Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Nemocnici Jihlava

 

 
 

 

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Nemocnici Jihlava p.o.


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Pan (paní) ……………………………….
rodné číslo …………………………..
bydliště ……………………………………………
 v textu této smlouvy dále jen „Klient
event. zastoupený(á)…………………………… ……………
a
Pan/í……………………………………………………………
datum narození………………………...
Bydliště………………………………………………………………
OP……………………………………
Telefonní kontakt:…………………………………………………...
v textu této smlouvy dále jen „Ručitel závazků“*
a
Nemocnicí Jihlava p.o., Vrchlického 59,  586 33 Jihlava, IČ  00 09 06 38 zastoupená ředitelem nemocnice : MUDr. Lukáš Velev
Kontaktní osoba : Mgr. Zdeněk Hrůza, tel.: 567 157 842
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), tuto Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení podle § 52 zákona

I.
Rozsah poskytování služby sociální péče
 

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi ve svém zdravotnickém zařízení tyto základní služby:

 • ubytování,
 • stravování,
 • úkony péče.( dle § 52 odst.2, písm. c - h )

 

Klientovi mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti (výkony z ceníku nemocnice).

II.

Ubytování

(1) Klientovi se poskytuje ubytování nacházející se v areálu nemocnice poskytovatele na adrese Vrchlického 59,  586 33 Jihlava
 
(2) K pokoji náleží WC a koupelna, které jsou určeny také pro osoby z vedlejšího lůžkového pokoje, dle možné dispozice oddělení
 
(3) Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj také vlastním televizorem a rádiem.Používáním těchto svých předmětů nesmí klient porušovat práva ostatních spolubydlících.  

III.

Stravování

 

(1) Klientovi se poskytuje stravování ve formě celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
 
(2) Stravování probíhá na základě a podle předem zveřejněného jídelního lístku.  Jídelní lístek je k dispozici na oddělení. Poskytovatel zajišťuje po celý den tekutiny (čaj). 

IV.
Péče

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti, jejich náplň níže uvedená odpovídá/odpovídají výši příspěvku na péči (stupni) :

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, což zahrnuje:

 

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

 

 

b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, což zahrnuje:

 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, což zahrnuje:

 

 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

d) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností klienta podporujících jeho sociální začleňování

e) aktivizační činnosti: nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
 
(2) Zprostředkování služeb holiče/kadeřníka, pedikérky (tyto činnosti hradí klient přímo konkrétní osobě, která služby poskytuje, za platbu dle jejich sazebníku)

V.
Fakultativní činnosti


Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Klientovi následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV: Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout klientovi následující fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV:
 
1.Doprava uživatele na lékařské vyšetření, i mimo areál ZZ

VI.

Výše úhrady a způsob jejího placení


(1) Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 160,- Kč denně a úhradu za stravu v částce 140,- Kč denně. Den přijetí a den propuštění se v rámci úhrady považují za jeden den.

(2) Po vypracování vyúčtování za pobyt na sociálním lůžku za kalendářní měsíc bude klientovi odečteno 15% jejího příjmu viz.zákon 108/2006 §73 odst.3.Pokud po odečtení 15% nebude mít klient dostatečnou výši finančních prostředků k úhradě za pobyt,zbývající částku do výše úhrady se zavazuje uhradit poskytovateli Ručitel závazků (manželka,děti,rodiče , viz § 71 odst.3 zákona)

(3) Klient je povinen zaplatit za poskytování péče dle čl. IV této smlouvy za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
(4) Poskytovatel je povinen předložit Klientovi vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 4 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do desátého pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. Při přijetí bude vybrána záloha 3 000 Kč na placené služby. Tato záloha bude deponována v pokladně Nemocnice Jihlava.

(5) Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do patnáctého pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena, a to v hotovosti v pokladně Poskytovatele nebo převodem na účet Poskytovatele, číslo účtu: 18736-681, kód banky: 0100 , do variabilního symbolu se uvede rodné číslo Klienta. Při ukončení sociální hospitalizace je Klient povinen uhradit svůj závazek ihned.

(6) Výši příjmu je Klient povinen doložit při podpisu této smlouvy a dále při každé změně příjmu. V případě požadavku na snížení úhrady je Klient povinen doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do sedmi pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.

VII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb


Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními předpisy zdravotnického zařízení ústavní péče, v němž se poskytuje služba sociální péče podle této Smlouvy. Klient prohlašuje, že vnitřní předpisy mu byly předány v písemné podobě, že tyto předpisy přečetl a že jim plně porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen tyto předpisy dodržovat.

VIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty


(1) Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Klienta či Poskytovatele činí tři pracovní dny  (výpověďní lhůta dohodou je možná).

(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst. 2 čl. VI. Smlouvy nebo pokud klient úhradu za ubytování a stravu neplatil podle odst. 3 čl. VI. Smlouvy, 2. nezaplacení úhrady, byla-li klient povinen platit úhradu podle čl.VI. Smlouvy. b) jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel zdravotnického zařízení Poskytovatele c) jestliže nastanou důvody dle ust. § 91 odst. 3 písm. a), c) zákona.

(3) V případě nutnosti hospitalizace osoby na zdravotnickém lůžku smlouva zaniká dnem přijetí na zdravotnické lůžko.

(4) V případě přijetí osoby do ústavu sociální péče s celoročním pobytem smlouva zaniká dnem přijetí do tohoto ústavu.

IX.
Trvání smlouvy


(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Smlouva se uzavírá na  dobu 3 měsíců s možností prodloužení.

X.
Závěrečná ustanovení


(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

(2) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že Smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V Jihlavě dne ……………………………
 

……………………………… (podpis klienta)


……………………………… (podpis zákonného zástupce)


………………………………  (podpis Ručitele závazku)


……………………………… ( podpis zástupce nemocnice)

 

 

 
Zodpovídá: MUDr. Eva Balnerová
Vytvořeno / změněno: 1.9.2011 / 1.9.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Oddělení geriatrické a následné péče > Informace pro pacienty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies