Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Služby oddělení

 

 
 

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava, p. o. poskytuje komplexní onkologickou péči (diagnostiku nádorů, cytostatickou a hormonální léčbu, léčbu zářením, podpůrnou a paliativní léčbu a dispenzární péči) pro dospělé nemocné s prakticky všemi typy solidních zhoubných nádorů (nádory prsu, plic, jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater, slinivky břišní, ženských pohlavních orgánů, prostaty, varlat, ledvin, močového měchýře, hlavy a krku a mozku a kůže). Podílíme se také na léčbě některých hematologických malignit (Hodgkinův lymfom, NH lymfomy). Léčba je poskytována ambulantně i za hospitalizace.

Na onkologickém oddělení pracuje 14 lékařů, většina z nich na plný úvazek, z toho 5 lékařů mají specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie, 6 lékařů z klinické onkologie, 3 lékaři jsou v přípravě na atestaci a další 2 (také v přípravě na atestaci) na mateřské dovolené.

Ambulantní trakt je rozdělen na ambulanci dispenzární, konziliární, 2 ambulance klinické onkologie a chemoterapeutický stacionář. Stacionář má 2 aplikační místnosti se 4 lůžky a 4 křesly pro ambulantní podávání chemoterapie. Příprava cytostatik je prováděna centrálně v ústavní lékárně a plně splňuje požadavky současné legislativy na bezpečnost personálu a pacientů. Stacionář funguje v pracovní dny, o víkendu zajišťuje nepřetržitou službu o pacienty s chemoterapií lékař v ÚPS a personál lůžkové části. Dispenzární péči zajišťujeme doživotně léčeným pacientům buď sami, nebo ve spolupráci s ostatními odbornými odděleními nemocnice Jihlava.

Onkologické oddělení má zpracovány vlastní standardy léčby, které odpovídají obecně platným zásadám, stanoveným odbornými společnostmi ČOS a SROBF a jsou v souladu s národními (Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění, radioterapeutické standardy) a mezinárodními doporučeními a standardy (např. NCCN a ESMO Guidelines). Rozhodování o strategii léčby u většiny pacientů probíhá v multioborových týmech, které se pravidelně scházejí 1xtýdně za účasti příslušných odborníků podle projednávaného typu nádoru a léčby.

Od srpna 2006 je oddělení zařazeno mezi 18 specializovaných pracovišť, oprávněných podávat velmi nákladnou tzv. biologickou léčbu u nádorů prsu, kolorekta, hlavy a krku, ledvin, močového měchýře, žaludku, jater a sarkomů měkkých tkání.

Lůžková část má 46 lůžek standardních (pokoje jsou po 2 - 3 lůžkách s vlastním sociálním zařízením) a je společná pro nemocné léčené chemo- i radioterapií. K dispozici je také 1 nadstandardní pokoj za příplatek (zájem nutno nahlásit předem). Lůžková část je zajištěna nepřetržitou lékařskou službou. V rámci nově vybudovaného pavilonu urgentní medicíny jsou vyčleněna 2 lůžka pro onkologické pacienty k léčbě případných komplikací (zejména oběhových a infekčních) intenzivní moderní chemoterapie.

Ozařovací trakt byl radikálně zmodernizován v roce 2004 a následně v roce 2009. Současné technické vybavení tvoří 2 lineární urychlovače CLINAC 2100 C/D se 2 energiemi fotonového a 5 energiemi elektronového záření a možností ozařování technikou IMRT, simulátor ACUITY, zařízení pro aplikaci brachyterapie metodou automatického afterloadingu s vysokým dávkovým příkonem VariSource, 3D plánovací systém ECLIPSE, verifikační systém (VARiS), dozimetrické vybavení a výpočetní technika včetně softwaru. Zařízení patří v současné době mezi nejmodernější v ČR. Přístroje plně splňují podmínky Atomového zákona a odborné společnosti SROBF pro provádění kurativní radioterapie. V rámci kraje Vysočina je toto pracoviště jediné schopno poskytovat kurativní radiační léčbu (týká se to zejména nádorů gynekologických, urologických a zažívacího traktu, dále nádorů prsu, nitrohrudních orgánů a nádorů v oblasti hlavy a krku). Výjimku tvoří některé vysoce specializované metody léčby (stereotaktické ozařování, některé brachyterapeutické techniky apod.), které zajišťujeme spoluprací s MOÚ v Brně. Pacienti jsou ozařováni ambulantně a za hospitalizace (lůžka jsou společná s chemoterapií, část pacientů je hospitalizovaná na jiných odborných odděleních). Při ozařovacím traktu je ambulance radiační onkologie, která má rovněž každodenní provoz. Radiační léčba je poskytována i u některých vybraných nenádorových chorob, především u degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu (patní ostruhy, artrózy, epikondylitidy, periartritidy, patologické osifikace aj.).

Od roku 2008 má nemocnice Jihlava jako jedno z 13 zařízení v ČR přiznán statut Komplexního onkologického centra pro léčbu solidních nádorů s uvedením ve Věstníku MZ ČR.

Onkologické oddělení spolupracuje s dalšími odbornými odděleními Nemocnice Jihlava, které se podílejí na diagnostice, léčbě a dispenzarizaci nemocných s nádorovými onemocněním. Na celkové péči o onkologické pacienty se také standardně podílejí nutriční terapeut, klinický psycholog, stomické poradny a ambulance bolesti. Nemocnice Jihlava jako centrum KOC dále spolupracuje s dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji Vysočina. V péči o nemocné s hematologickými malignitami spolupracuje s Interní hematoonkologickou klinikou v Brně-Bohunicích, nemocní určení k vysoce specializované péči (např.neurochirurgickým výkonům) jsou odesíláni na klinická pracoviště v Brně a Praze a na Masarykův onkologický ústav v Brně.

Oddělení organizuje 1x ročně společně s gynekologickým oddělením celostátní konferenci na různá onko-gynekologické témata, dále minimálně 4 x ročně krajské semináře s onkologickou tématikou za účasti předních českých odborníků v oboru onkologie. Dále se účastní národních a mezinárodních klinických studií a provádí publikační a přednáškovou činnost. Onkologické oddělení je od roku 2008 akreditováno MZ ČR pro uskutečňování postgraduálního vzdělávání v oboru radiační onkologie a od roku 2009 i pro obor klinická onkologie.

Od 1. ledna 2007 je součástí oddělení krajské pracoviště Národního onkologického registru pro region Vysočiny.

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 23.2.2011 / 23.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies