Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Publicita projektu

 

Odkazy


 
 
IOPEUmzNJ

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

MEDICAL TRIBUNE | Ročník VII | Číslo 5 | 21.března 2011
Více než 40 špičkových zdravotnických přístrojů výrazně zlepší péči o pacienty s onemocněním srdce z kraje Vysočina. Jihlavská nemocnice je pořídila v rámci projektu „Modernizace a obnova  přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava“, jehož celkové náklady činily 60 milionů korun.

Projekt byl z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo získat přístroje pro modernizaci a dovybavení pracovišť kardiovaskulárního centra a tím zlepšit zdravotní péči o pacienty se srdečním selháním, s poruchami srdečního rytmu a ischemickou chorobou srdeční. Nové přístroje zpřesní diagnostiku a dále zkvalitní monitoraci a péči o pacienty na jednotce intenzivní péče i na standardním oddělení.

Mortalita na kardiovaskulární choroby je v ČR nad evropským průměrem Mortalita na kardiovaskulární choroby je v České republice se zhruba 600 úmrtími ročně na l00 000 obyvatel

stále významně vyšší než v zemích západní Evropy. To znamená, že ročně u nás na tyto choroby

umírá kolem 60 000 osob, což představuje více než 50 % všech úmrtí v ČR. Ischemická choroba srdeční se podílí na kardiovaskulární mortalitě asi z 50 %, cévní onemocnění mozku asi ze 30 %. Choroby srdce a cév jsou stále nejčastější příčinou úmrtí u mužů starších 45 let a žen starších 65 let. Muži jsou postihováni kardiovaskulárním onemocněním o 10 let dříve než ženy. Po 60. roce věku se rozdíl smazává a incidence je u obou pohlaví stejná.

Hlavní cíl – snížení rizika klinických kardiovaskulárních příhod u osob s vysokým rizikem jejich rozvoje

a prevence jejich předčasné invalidizace a úmrtnosti a v důsledku toho prodloužení jejich života – se daří plnit jen za cenu zvyšujících se nákladů na zdravotní péči. Budování kardiovaskulárních center a lokalizace finančních zdrojů do jejich vybavení je v souladu s Národním kardiovaskulárním programem České republiky a představuje zásadní prvek ve snížení kardiovaskulární mortality v ČR. Síť kardiovaskulární péče je tvořena jedenácti komplexními kardiovaskulárními centry a šesti kardiovaskulárními centry II. stupně.

Specializovaná kardiovaskulární péče v Jihlavě

Nemocnice Jihlava je od počátku roku 2010 specializovaným kardiovaskulárním pracovištěm II. stupně. Pro Kraj Vysočina je z hlediska kardiovaskulární péče dominantním zdravotnickým zařízením, jehož posláním je koncentrovat a poskytovat superspecializovanou kardiovaskulární péči pro celou spádovou oblast, čítající více než 500 000 obyvatel. Kardiovaskulární péče je v Jihlavě poskytována za spolupráce kardiologického oddělení Nemocnice Jihlava a soukromého subjektu Kardiocentrum Vysočina CZ, pracoviště invazivní a intervenční kardiologie.

Spolupráce mezi těmito subjekty probíhá na základě smluvního vztahu. Hlavní náplní jejich činnosti

je péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v kraji Vysočina. Všichni pacienti indikovaní ke katetrizačnímu vyšetření z regionu Vysočina jsou ošetřeni v Kardiocentru Vysočina, následná péče probíhá na kardiologickém oddělení jihlavské nemocnice. V roce 2010 bylo na tomto oddělení hospitalizováno 3 152 pacientů, u 2 238 bylo provedeno koronarografické vyšetření, u 1 069 osob angioplastika, z toh o u 279 pacientů byla provedena direktní angioplastika. V odborných ambulancích kardiologického oddělení bylo vyšetřeno 9 574 pacientů. Ke kardiochirurgickým operacím bylo z oddělení odesláno 174 pacientů. Kardiostimulační centrum v loňském roce zaimplantovalo 135 stimulátorů. Nové přístroje zpřesní diagnostiku a zkvalitní monitoraci pacientů

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava“ byl jednoetapový. Jeho součástí byla jedna veřejná zakázka na dodavatele zdravotnických prostředků (otevřené nadlimitní řízení) a jedna veřejná zakázka malého rozsahu na povinnou publicitu projektu. Součástí zakázky na dodávku zdravotnických prostředků bylo pořízení Angio CT 128 v konfiguraci pro provádění zejména komplexní kardiologické diagnostiky a cévních vyšetření. V kraji doposud chybějící přístroj Angio CT byl hodnocen jako jedna z významných slabých stránek péče o pacienty s poruchami oběhového systému. Význam CT angiografie srdce a věnčitých tepen spočívá jednak v možnosti stanovit CT kalciového skóre, v diagnostice koronárních anomálií a v možnosti vyšetřovat pacienty s bolestmi na hrudníku a současnou střední nebo malou pravděpodobností  koronární nemoci, u nichž je nejednoznačné EKG nebo nelze provést zátěžový test. CT angiografie velmi přesně vylučuje významné koronární stenózy. Dále se běžně používá ke kontrole pacientů po revaskularizačních operacích. Velmi důležité místo má CT angiografie v diagnostice aneurysmat a disekcí aorty a u plicní embolie.

Stávající magnetická rezonance (MR) GE Signa HDxt 1,5 Tesla byla v rámci projektu rozšířena o cívky

a software pro kardiovaskulární program centra. MR vyšetření srdce s použitím kontrastní látky je suverénní diagnostickou metodou pro zobrazení srdce s lepším rozlišením a širším využitím než  echokardiografie. Přínosem MR ve vyšetření srdce je poskytování širokého spektra informací o anatomii srdce v pohybu, jeho funkci, perfuzi myokardu i jeho viabilitě, charakteristice tkání, průtoků, o anatomii a funkcích chlopní i koronární a vaskulární angiografii. Spolu s CT umožňuje MR zcela nahradit diagnostické invazivní DSA vyšetření srdce a koronárních tepen. Dle současných standardů zůstává katetrová DSA srdce a koronárních tepen vyhrazena pouze pro kombinaci s okamžitou intervenční léčbou. MR hardware a software pro vyšetření srdce výrazně zlepší kvalitu MR angiografie plicních tepen a ostatních velkých cév mezihrudí. Na rozdíl od CTA je vyšetření MR angiografií bez expozice ionizačnímu záření, nepoužívá se aplikace jodové kontrastní látky. Vyšetření trvá 30 až 45 minut. V rámci diagnostiky byl dále pořízen echokardiograf highend třídy s možností 3D zobrazení a 4 bed side echokardiografy, umožňující vyšetření pacientů přímo u lůžka nebo na jiných odděleních intenzivní péče bez potřeby jejich převozu do echo laboratoře. Pro intenzivní péči byly zakoupeny monitory vitálních funkcí s centrálou, telemetricky vybavená lůžka, ventilátory

pro invazivní i neinvazivní UPV, přístroj pro hemoeliminační metody kontinuální a přístroj pro řízenou

mírnou hypotermii. Mezi hlavní úkoly kardiologického oddělení pro rok 2011 patří rozšíření  angiologické péče s nárůstem intervenčních výkonů na periferních tepnách dolních končetin a ve spolupráci s Kardiocentrem Vysočina pak otevření arytmologického pracoviště se zaměřením na eklekrofyziologické vyšetření a ablační léčbu pacientů s poruchami srdečního rytmu.


Zvací dopis na představení nového přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra naleznete zde.

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 24.3.2011 / 24.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Evropské fondy > Kardiovaskulární centrum

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies