Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

NIS

Nasazení nemocničního informačního systému
 

 
 
Název projektu:                      Implementace Nemocničního Informačního Systému
Čas projektu: 1993 - 2005
Na projektu se podíleli: Hicomp Systems CZ a.s. (nyní Stapro, s.r.o.) / Nemocnice Jihlava

Nemocniční Informační Systém v Nemocnici Jihlava

       Naše nemocnice v současné době provozuje informační systém od firmy Stapro s.r.o. (dříve HiComp Systems CZ). Tento nemocniční informační systém (dále jen NIS) je speciálně vyvinuté programové vybavení zaměřené na komplexní zpracování zdravotnických informací v různých druzích zdravotnických zařízení, zejména pak v nemocnicích. Je to obsáhlý, snadno ovladatelný, ekonomicky a klinicky řízený systém zdravotní péče. Vyznačuje se efektivním zpracováním pacientské dokumentace s využitím podpory pro všechny potřebné činnosti spojené s výkonem lékařské praxe. Největší výhody a přínos se projevují zvláště při provozu, kdy počítačová technika rozmístěná na jednotlivých odděleních v nemocnici je vzájemně propojena do sítě, aby spolu mohla komunikovat a předávat si všechny potřebné informace.

       NIS je vyvíjen ve spolupráci s týmem lékařů a konzultantů z několika nemocnic, neboť jako každé programové vybavení i Nemocniční informační systém se stále vyvíjí a je naším společným cílem, aby co nejlépe sloužil v lékařské praxi.


Mezi jeho základní vlastnosti patří zejména:

 • komplexní přístup k řešení zdravotnické informatiky
 • respektování pracovních návyků z lékařské praxe
 • minimální zátěž uživatele administrativními a jinými vedlejšími činnostmi
 • respektování standardů MZ ČR, VZP
 • ergonomické ovládání (snadná ovladatelnost i pro "nepočítačovou" obsluhu)
 • snadná orientace v prostředí systému (jednotný vzhled uživatelských obrazovek, obdobný způsob ovládání ve všech modulech)
 • odolnost vůči neodborným uživatelským zásahům
 • modularita umožňující postupnou implementaci
 • víceúrovňový způsob zálohování
 • nezávislost na HW a SW platformě
 • využití širokého spektra výpočetní techniky včetně možnosti plnohodnotného využití i nejstarší provozně spolehlivé techniky (PC již od třídy 286 a vyšší)
 • možnost připojení vzdálených pracovišť pomocí modemu a telefonní sítě


 

Několik postřehů a informací z praxe

Meduna  NIS byl zakoupen 30.9. 1993. HICOMP systém byl tehdy vybrán proto, že v té době byl dle názoru tehdejšího vedoucího IT Ing. Kalčíka nejlepším a nejucelenějším síťovým systémem tohoto druhu, navíc schopný provozu i na hardwarově „pravěkých“ stanicích (v mnoha případech funkčních dodnes). 


       O zakoupení rozhodl tehdejší management, ve složení: Ředitel – prim. MUDr. Snížek a technicko-ekonomický náměstek – Ing. Miroslav Vyhlídal. Jednalo se tehdy o velmi progresivní počin (i s ohledem na fakt, že Nová nemocnice byla již tehdy vybavena zcela nevyužitou výpočetní technikou).

       Oddělení ortopedie bylo jedním z prvních a mála oddělení, které velkou část dokumentace vedlo brzy v systému NIS. Ostatní oddělení se postavila do pozice pasivní rezistence, která v různých formách trvala ještě donedávna. Plošně se zavedly jen některé metodiky, které postaru obtěžovaly i zapřisáhlé odpůrce čehokoli složitějšího než je kapesní kalkulačka – např. každodenní vypisování plachet s kódy pro pojišťovny, ambulantní karty atd.

       Bohužel ze strany předchozích managementů ani následně nebyl problém dotažen do konce a nebyla vůle nebo síla k prosazení jednotné dokumentace. Tím docházelo k „divokému“ využití NIS, kdy každé oddělení šlo svou cestou. Žádná z nich ale nebyla cestou komplexního využití systému, které by umožňovalo jednotný, standardní a pro všechny oprávněné lehce dohledatelný a kopírovatelný přístup k INFORMACI. Právě to je základním efektem používání NISu z hlediska lékaře nebo sestry. (Jistě ne nadarmo dnes všeobecně nejvíce ceněnou „komoditou“ je dostupná informace.)

       V roce 1999 ze dne na den plně konvertovala z komplet papírové dokumentace nemocniční i ambulantní do systému NIS tehdejší společná chirurgie. Po počátečním šoku asi po 2 týdnech se zcela nový systém práce (podotýkám i nové algoritmy práce u lůžka) stabilizoval a nyní je v poměrně vypjatém provozu chirurgie funkční sedmý rok bez zvláštních potíží, včetně provozu JIP. Zcela odpadla písařská otročina, kterou si jistě např. z tehdejšího oddělení XI pamatují všichni kolečkáři, kteří tudy prošli. (Alespoň na to starší lékaři s děsem v očích často vzpomínají.).

       To bylo tedy něco z historie. Je tedy možné dojít k závěru, že má-li se udržet nemocnice na špici v kraji nebo se stát dokonce krajskou nemocnicí, musí co nejdříve stabilizovat svoji ekonomiku. To je mimo jiné podmíněno dokonalým přehledem o nákladech na léčbu a jejich využití, (což jsou data v papírové dokumentaci prakticky nedohledatelná a nekontrolovatelná) a dále efektivním využitím personálu nemocnice.

       Z výše uvedeného vyplývá jediný logický závěr: Jednotná dokumentace NIS

       Zavedení unifikované dokumentace v nemocnici se stalo logickým požadavkem managementu nemocnice z mnoha důvodů:

 • hlavním důvodem je fakt, že jednotná dokumentace je jeden ze základních požadavků pro certifikaci řízení nemocnice ISO
 • na pořízení a provoz NIS, ať už je používán nebo ne, se vynakládají velké prostředky bez patřičného efektu
 • používáním NIS se logicky uvolní lidské zdroje pro smysluplnější práci, než je neustálé hledání a opisování již napsaných dat v papírové dokumentaci
 • zprůhlednění ekonomiky, zvláště ve výdajové části – např. další fází bude zadávání léků z katalogů, což ekonomům umožní dohledat např. "vyfasované" léky prakticky do každé tabletky a ampulky se všemi efekty z toho plynoucími       Je-li podmínkou zprůhlednění nákladů na léčbu zavedení jednotné dokumentace, nezbývá, než ji zavést. Jedinou alternativou jednotné dokumentace je ta na úrovni roku 2005 - tedy s využitím výpočetní techniky. V nemocnici je v současné době (2006) cca 350 PC/stanic používajících NIS.

       Pak existují jen 2 možnosti:

 • využití stávajícího NISu, do kterého se investovaly a investují nemalé finanční prostředky (i s jeho zjevnými vadami a nedostatky, vyplývajícími z dnes již možná „primitivního“ prostředí Unix/Linux)
 • zakoupení dokonalejšího systému např. v prostředí Windows. To ovšem představuje (jen na výměnu PC toho schopných) další investici v řádu několika milionů. Cena vlastního systému v systému Windows by se pohybovala také v řádu milionů.

       Takže situace byla a je z hlediska managementu jasná – musí být nařízen systém práce v stávajícím NIS. Ideální doba pro nařízení jednotné dokumentace byla o mnoho let „propasena“. Byla v době, kdy NIS nebyl využíván, tedy po jeho zakoupení. Dnes, kdy mělo každé oddělení již zajeté stereotypy práce, je každá změna daleko složitější, emočně náročnější a plná kompromisů (zvyk je jak známo železná košile a nejpohodlnější je ho neměnit).

       Proto byla managementem vytvořena skupina z pracovníků IT a lékařů, která dostala za úkol vypracovat systém práce v NIS vyhovující většině klinických oddělení. Touto skupinou byl vypracován systém, jehož popis byl formou předběžného „manuálu“ rozeslán na všechny primariáty s výzvou k pečlivému prostudování a zasílání připomínek a návrhů řešení. Za dobu připomínkování a při vzniku definitivního systému nejvíce spolupracoval prim. MUDr. Tomáš Snížek a prim. MUDr. JaroslavTočík.

       Definitivní systém jednotné dokumentace byl naplno spuštěn dne 23.5.2005 příkazem ředitele.

       I dnes po spuštění systému se nejedná o rigidní záležitost, je možné jej kdykoli upravit, pokud budou zásadní nedostatky a připomínky. Vždy je ale třeba mít představu nejen o tom, co nefunguje, ale i vědět, proč to nefunguje, a mít vypracovanou variantu funkční. Je jasné, že tento způsob práce není ideální pro všechny oddělení stejně (ARO), některé dříve užívané postupy byly na první pohled přehlednější a lékaři se v nich lépe orientovali. Většinou ale hlavně proto, že na ně byli zvyklí. Bohužel ale stará dokumentace neumožňovala určité požadované informační a ekonomické výstupy, které jsou dnes od zdravotnické dokumentace bezpodmínečně vyžadovány.

       Systém je pojat víceméně jako stavebnice, což znamená, že na nyní danou základní kostru se postupně mohou a budou nabalovat další komponenty a moduly, které již mohou být speciální pro jednotlivá oddělení. Vždy ale bude každému jasné, na kterém místě dokumentace má hledat příslušnou informaci. Pokud bude systém každým důsledně využíván danou formou, může si být i jist, že ji tam najde. Což by pro každého z nás mělo být největším z toho plynoucím přínosem šetřícím čas. A čas jsou peníze, což možná někdy bude platit i pro nemocničního lékaře.

       12.6. 2005 - Jaromír Meduna (přednosta chirurgického oddělení)

 
Zodpovídá: Mgr. David Zažímal
Vytvořeno / změněno: 11.6.2008 / 2.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze