Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Knihovní řád

 

 
 

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní postavení lékařské knihovny

 

1. Lékařská knihovna (dále jen LK) Nemocnice v Jihlavě je součástí Nemocnice v Jihlavě. Působí jako knihovnické a informační pracoviště pro oblast humanního lékařství a zdravotnictví.

2. Podle & 4, odst. 5 knihovního zákona (dále jen KZ) knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
   a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování  veřejných knihovnických a informačních   služeb (knihovní zákon)

   b) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

   c) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně někte rých zákonů (tisk. zákon)

   d) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

   e) Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustenovení zákona č. 37/1999 Sb.

   f) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

   g) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejích s právem autorským a o změně některých zákonů 

   h) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

   i) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

   j) Zákon č. 20/1966 Sb. ve znění zákona č. 260/2001 Sb.


Čl. 2 Poslání a činnost knihovny


1. Knihovna je knihovnou specializovanou ve smyslu & 9, 11, 12, 13 KZ.

2. Posláním knihovny je poskytovat knihovnické a informační služby podle potřeb a požadavků odborné zdravotnické veřejnosti a přispívat k rozvoji odborné úrovně pracovníků ve zdravotnictví, podporovat jejich vědeckou, výzkumnou, pedagogickou a léčebně preventivní činnost.


Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby


LK poskytuje své základní služby podle & 4, odst. 2 KZ bezplatně. Za registraci uživatele, reprografické a nadstandardní služby účtuje poplatky. Tyto poplatky jsou účtovány dle Ceníku placených služeb a poplatků, který je přílohou Knihovního řádu (dále jen KŘ).

1. Výpůjční služby tištěných i elektronických dokumentů 
   a) prezenční (do studoven)
   b) absenční (mimo budovu knihovny)
   c) meziknihovní v ČR
Tyto služby upravuje samostatně Výpůjční řád LK.
2. Reprografické a jiné kopírovací služby 
   a) xerokopie
   b) document delivery service (služba JASON)
   c) Rychlá obsahová služby (RIOS)
3.Cirkulační a currentové služby
4.Informační služby 
   a) poradenská služby - informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
   b) bibliograficko-informační služby - informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
   c) lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů
   d) přístup do bází dat lokálních i na síti
   e) přístup na internet
   f) konzultační služba
5.Elektronické služby
6.Propagační služby 
   a) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu
   b) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání
   c) vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.
   d) WWW stránky knihovny
   e) Pořádání přednášek a podobných akcí pro uživatele
7.Speciální služby

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 Registrace uživatele


1. Uživatelem LK se stávají fyzické či právnické osoby zaregistrováním a vydáním uživatelského průkazu.
2. Uživatelé jsou povinni se řídit KŘ a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí respektovat případná bezpečnostní opatření, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu osob a majetku knihovny. Pokud uživatel nedodržuje KŘ, může být zbaven práva používat služeb knihovny. Jsou z nich vyloučení i ti, kteří pro nemoc, mimořádné znečištění oděvu, nevhodné chování (např. slovní nebo fyzické napadání) nebo z jiných důvodů jsou svému okolí na obtíž.
3. Za škody způsobené na majetku LK uživatelem odpovídá uživatel LK podle obecně platných předpisů.
4. Pobývat ve veřejných prostorách LK mohou pouze registrovaní uživatelé LK s platným uživatelským průkazem. Uživatelé jsou povinni zachovávat v nich klid a pořádek. Ve veřejných prostorách je zákaz kouření a vstupu se zvířaty.
5. Uživatelé jsou povinni na výzvu předložit ke kontrole uživatelský průkaz, popř. občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, a všechny odnášené dokumenty.
6. Pokud uživatelé využijí informace získané v LK k eventuální nesprávné samoléčbě nebo laické léčbě jiných osob, nenese za takový postup LK odpovědnost.
7. Uživatel, který disponuje informačními prameny z majetku LK, v případě, že on či jeho nejbližší okolí, jsou postiženi nakažlivou chorobou, je povinen tuto skutečnost LK ohlásit a následně zabezpečit dezinfekci těchto pramenů.
8. Stížnosti, připomínky a návrhy, týkající se provozu knihovny, může uživatel sdělit ústně pracovníkům knihovny nebo je zaslat na e-mailovou adresu iveta.dobrovolna@nemji.cz. Není-li uživatel s vyřízením spokojen, může se obrátit přímo na ředitele Nemocnice Jihlava.
9. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
   a) základní identifikační údaje uživatele:
   - příjmení, jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, datum narození, číslo občanského průkazu
   - uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny
   - knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.
   b) další kontaktní údaje uživatele /pokud je uživatel uvede):
   - akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl

   c) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele
   d) základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele
10 Knihovna dále o uživatele vede:
   a) údaje služební:
- údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) - např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, resp. studia, priority zájmů podle oborů apod.
11 Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebnápro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu a ni odpovědnosti podle platných předpisů.

III. Výpůjční řád

Čl. 6 Způsoby půjčování
1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem na výpůjčním tiskopisu, případně po objednání uživatelem on-line. Dokumenty dosud počítačově nezpracované budou uživateli k dispozici až po době nutné pro jejich uložení do počítačové báze.
2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování
1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.
2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
    a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
    b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
    c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)     d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku
3 Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

Čl. 8 Počet půjčených svazků
1. Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 svazků, resp. položek

Čl. 9 Postupy při půjčování
1.Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument si prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady . Převzetí dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení, bez tohoto mu předmět výpůjčky nebude vydán.
2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu on-line nebo klasickým způsobem.
3. Uživatel může písemně (dopisem, elektronickou poštou) požádat o objednání až 10 svazku, resp. položek.
4. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
5. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on-line. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Čl. 10 Výpůjční lhůty
1.výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih jeden měsíc, u periodik 14 dnů.
2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:
- u řádných výpůjček mimo budovu lze výpůjční lhůtu prodloužit třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
3 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 11 Vracení vypůjčeného dokumentu
1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 12 Ručení za vypůjčený dokument
1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl. 13 Obecná ustanovení o půjčování
1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu
1 Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení.
2 Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku dokumentu ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.
3 Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůže, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné, poplatek za upomínku).
4 Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání a dále všechny náklady s vymáháním vzniklé včetně nákladů právního zastoupení.
5 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15 Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách
1Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty z knihovních fondů knihovny.
2 Uživatel má právo užívat ve studovnách volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy.


Čl. 16 Přístup do studovny
1. Přístup do studoven knihovny je povolen na průkaz uživatele.
2. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovnách tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků knihovny.
3. Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.
4. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně a pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu ve studovně.

Čl. 17 Meziknihovní služby
1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle & 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

Čl. 18 Cirkulační a currentové služby
1. Knihovna může výjimečně půjčovat i jednotlivá čísla časopisů mimo budovu knihovnám a institucím cirkulační službou na základě podmínek, které stanovuje individuální smlouva.
2. Knihovna poskytuje currentové služby knihovnám a institucím na základě podmínek, které stanovuje individuální smlouva.

Čl. 19 Reprografické a jiné kopírovací služby
1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
3. Knihovna může odmítnou zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu


Čl. 20 Ztráty a náhrady
1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení tohoto řádu čl. 11 bod 1 a ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 21 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
1.Poplatek z prodlení:
   a)
povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den
   b) od vymáhání poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny
2.Vymáhání nevrácených výpůjček:
   a)
nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po dvou bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucího pracovníka knihovny) následuje vymáhání právní cestou
   b) za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele
   c) v případě, že knihovna je nucená zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit všechny náklady včetně nákladů právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou

Čl. 22 Náhrada škod
1.Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je LK oprávněna požadovat náhradu škod takto:
   a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality
   b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny
   c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
 - cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty
 - cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu)
2. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala je části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
3. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení


Čl. 23 Výjimky z Knihovního řádu
1. Výjimky z KŘ povoluje na návrh vedoucího knihovny ředitel nemocnice.

Čl. 24 Doplňky Knihovního řádu
1. Nedílnou součástí KŘ je ceník, případně další přílohy.

Čl. 25 Účinnost Knihovního řádu
1. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 6. 12. 2002


VI. Přílohy Knihovního řádu


Čl. 26 Seznam příloh:1. Ceník placených služeb a poplatků knihovny

 

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 17.4.2007 / 17.4.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Odborná veřejnost (vzdělávání) > Lékařská knihovna

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies