Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
 
 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Jihlava byla zřízena na základě zřizovací listiny schválené usnesením č. 074/02/2003/ZK na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 31. 3. 2003.

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vrchlického 59

586 33 Jihlava

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vrchlického 59

586 33 Jihlava

 

4.3 Úřední hodiny

Sekretariát nemocnice:

  • Pondělí: 7:00 - 15:30
  • Úterý: 7:00 - 15:30
  • Středa: 7:00 - 15:30 
  • Čtvrtek: 7:00 - 15:30 
  • Pátek: 7:00 - 15:30

 

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 567 157 111

Telefonní seznam

 

4.5 Čísla faxu

+420 567 301 212

 

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: www.nemji.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna: podatelna@nemji.cz

ID datové schránky: 4srk6jw

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost předána do spisové služby nemocnice. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání.

 

4.8 Další elektronické adresy

pracovník pro styk s veřejností: zachrlovam@nemji.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-2774400277, kód banky: 0100

 

6. IČ

00090638

 

7. DIČ

CZ00090638

 

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb. , Ústava ČR
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon  č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 298/2011 Sb.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 369/2011 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Zákon č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách
Zákon č. 365/2011 Sb.,  zákoník práce
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

Zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2010

 

Výroční zpráva za rok 2011

 

Výroční zpráva za rok 2012


Výroční zpráva 2013 


Výroční zpráva 2014


Výroční zpráva 2015 


Výroční zpráva 2016 


Výroční zpráva 2017


Výroční zpráva 2018


Výroční zpráva 2019


Výroční zpráva 2020


Výroční zpráva 2021


Výroční zpráva 2022


Vzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

 

18. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření nemocnice

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Povinně zveřejňované informace > Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies