Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Charakteristika oddělení ARO - archiv dokumentů

 
 
 


Poskytování péče v oboru anestezie a resuscitace, intenzivní medicíny a algesiologické péče (péče o pacienty s chronickou bolestí). Zajišťujeme koordinaci a rozšířenou KPCR v rámci nemocnice.
 
Odbornou náplní oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO) je primárně zajištění péče o pacienty v kritickém stavu s bezprostředním ohrožením životních funkcí. 
Lékaři a další personál oddělení rovněž zajišťují péči o pacienty během i po operaci – podávají u pacientů anestezie.  Součástí našeho oddělení je rovněž úsek algesiologická ambulance, která má v péči pacienty s chronickými a těžko zvládnutelnými bolestmi.  Lékaři a sesterský personál se rovněž účastní a zajišťují rozšířenou neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci pro pacienty v celé nemocnici.

Z uvedeného vyplývá, že celé oddělení je členěno na 3 úseky:
I.ANESTEZIOLOGICKÁ PÉČE
II.RESUSCITAČNÍ PÉČE
III.ALGEZIOLOGICKÁ PÉČE

I.ANESTEZIOLOGICKÁ PÉČE

Je součástí bezprostřední perioperační (v průběhu operace) péče o nemocného a zahrnuje provádění  vyšetření před anestezií na předoperační přípravě pacienta včetně premedikace, dále podání anestezie s průběžným sledováním a péčí o základní životní funkce při operačních či diagnostických výkonech a péči o vitální funkce v bezprostředním pooperačním období  až do odeznění účinku anestetik. Výběrově se též spolupodílí na léčbě akutní (pooperační) bolesti u nemocných.


V současnosti poskytujeme anesteziologickou péči na 19 pracovištích a na zotavovacím pokoji. Na těchto pracovištích disponujeme anesteziologickou a monitorovací technikou, umožňující bezpečné podávání anestezie. Asi 20 % podaných anestezií tvoří tzv. regionální (místní) anestezie, t.j anestezie bez navození ztráty vědomí. V pavilonu centrálních operačních sálů podáváme anestezii sofistikovanými anesteziologickými přístroji, které navíc umožňují podání tzv. „low-flow“ anestezie, kdy je celková anestezie udržována nízkými průtoky nosné plynné směsi s významným snížením spotřeby prchavých anestetik, což má pozitivní ekologický i ekonomický dopad. Postanestetická péče o nemocné v bezprostředním pooperačním období až do odeznění účinku anestetik je zajišťována na zotavovacím pokoji se 6 lůžky, jenž je umístěn v sousedství JIP operačních oborů, v návaznosti na centrální operační sály. Z anesteziologických subspecializací bylo zahájeno v r. 2003 podání anestezie v hrudní  chirurgii v souvislosti se zahájením operativy hrudní chirurgie, jež je nadstandardní péčí v kraji Vysočina. V roce 2003 byla také zavedena jako možná metoda volby porodnická epidurální analgezie, která je podávána výběrově v indikovaných případech, redukuje porodní bolesti a činí tak vlastní porod pro rodičky „lépe snesitelný“ . Tato služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně na vyžádání po poradě s porodníkem. II.RESUSCITAČNÍ PÉČE

Zahrnuje péči o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběhu), u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo uměle nahrazovat. Je poskytována nemocným s různou etiologií onemocnění či poranění na specializovaném pracovišti.


V současnosti poskytujeme resuscitační péči na 5 lůžkách resuscitační stanice ARO. Stavební uspořádání stanice umožňuje boxový systém ošetřování. Boxy jsou vybaveny nejnovějším přístrojovým vybavením, jež spolu s dostatečným a erudovaným personálním zajištěním poskytují ty nejlepší podmínky pro kvalitní péči o kriticky nemocné. Na resuscitační stanici poskytujeme péči o kriticky nemocné podle tzv. léčebných protokolů, které standardizují tuto péči na vysoké úrovni.  Jejich průběžnou inovací podle nejnovějších poznatků a doporučení v oblasti intenzivní medicíny zlepšujeme péči o kriticky nemocné, k čemuž je zapotřebí nejen soustavné vzdělávání lékařů a sester ARO, ale i systematické doplňování a inovace přístrojového vybavení resuscitační stanice. Nadstandardně je na našem oddělení poskytována péče o dárce orgánů do jejich odběru v rámci odběrového centra, které bylo zřízeno v Nemocnici Jihlava v r. 1993.


III.ALGEZIOLOGICKÁ PÉČE

Je součástí multidisciplinární klinické péče o nemocné s chronickou bolestí, postižených bolestivými syndromy obtížně řešitelných kauzální léčbou, ať už se jedná o bolest benigního či maligního původu.  Algeziologická péče je poskytována nemocným jak hospitalizovaným v nemocnici, tak i ambulantním pacientům, odeslaných příslušným odborným či praktickým lékařem.


Algeziologická péče je poskytována 3 dny v týdnu na ambulanci léčby bolesti. Léčbu chronické bolesti provádí tým anesteziologů (algeziologů), se speciálním proškolením a certifikátem pro léčbu chronické bolesti. Vedoucí lékař ambulance je také proškolen v praktikách manuální medicíny, které uplatňuje v léčbě bolesti pohybové soustavy. 
IV. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

 

V této oblasti pořádáme pravidelně od r. 2000 Anesteziologické dny Vysočiny s tématyoborů anesteziologie a resuscitace, intenzivní medicíny a algeziologie. Jedná se o celostátnívědeckou akci pod odbornou záštitou ČSARIM, s účastí celé řady našich špičkovýchexpertů ve výše uvedených oborech, která je určena jednak pro postgraduální vzdělávání,ale i pro aktivní účast lékařů a sester kraje Vysočina. 

 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Chirurgické obory > ARO – Anesteziologicko resuscitační oddělení > Charakteristika oddělení ARO

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies